Lao Shi Altobelli has learned from many teachers of great skill. From these sources of knowledge sprang the Spirit Wind Tai Chi Chuan and Qigong Program you are learning. The list is as follows:

Cornell T. Garrett (Yin Dao)

Randy Elia ( Master)  

Jiang Jian- ye

Richard Bowe

Eo Omwake

Zhong Xue Chao (Master Bing)

Dr. Yang, Jwing Ming

Zhang Xigui

Mike Patterson

Li Derun

Dr. Alex feng

Yun Xiang Tseng

Ken Cohen